دانلود پایان نامه ارشد:رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی ...

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکترحسن رهگ

سال 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

   عنوان                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….6

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

فرضیه‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….8

تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………11

مبانی نظری هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………12

تعاریف هوش. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

تاریخچه هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….13

تعریف هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13

ذهن اخلاق مدار…………………………………………………………………………………………………………………………………………14

ابعاد هوش اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

هفت اصل ضروری هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….16

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

اصول هوش اخلاقی در مدیریت ……………………………………………………………………………………………………………….17

عوامل موثر بر هوش اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………18

آموزش هوش اخلاقی به مدیران………………………………………………………………………………………………………………..19

اصول پنجگانه اخلاقی رهبری…………………………………………………………………………………………………………………….19

تاثیر هوش اخلاقی بر عملکرد سازمان……………………………………………………………………………………………………….21

مبانی نظری تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………23

تاریخچه تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………..23

تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………23

ابعاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..27

انواع تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

انواع مدل های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………33

راهکارهای موثر بر افزایش تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………40

ضرورت و توجه به تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..40

پیامد های مثبت تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….41

مبانی نظری اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………42

مفهوم اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..42

ابعاد اعتماد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….46

اهمیت و ضرورت اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………….47

عوامل ایجاد اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………..50

عنوان                                                                                                                               صفحه

موانع اعتماد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………52

نظریه های اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………….53

زنجیره اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………65

پیشینه داخلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..65

پیشینه خارجی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………67

چهارچوب مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………69

فصل سوم : روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………..71

طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

جامعه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………72

ابزار و گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….73

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………….79

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………..80

فصل چهارم : یافته های پژوهش……………………………………………………………………81

داده­های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………82

 

عنوان                                                                                                                               صفحه

یافته­های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….84

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث…………………………………………………………………….91

بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….92

محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..99

پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….99

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع فارسی…….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………101

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………..110

پرسشنامه هوش اخلاقی ………………………………………………………………………………………………………………………….111

پرسشنامه تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….113

پرسشنامه اعتماد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….115

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………….117

 

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                صفحه     

        

شکل 2-1: مدل سه مولفه ای تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….34

شکل 2-2: مدل نظری مودی،پروتر و استیز……………………………………………………………………………………………….38

شکل 2-3: مدل مفهومی پژوهش خنیفر …………………………………………………………………………………………………..39

شکل 2-4: نمودار استخوان ماهی عوامل موثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………..39

شکل 2-5: نمودار زنجیره ای اعتماد ………………………………………………………………………………………………………..57

شکل 2-6: مدل اعتماد سازمانی میر، دیویس و اسکورمن ………………………………………………………………………58

شکل 2-7: محیط سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..61

شکل 2-8: چهارچوب مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..70

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                   صفحه      

جدول 2-1: پیامد مثبت تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………41

جدول 2-2: اعتماد پایین و اعتماد بالا در سازمان……………………………………………………………………………………….62

جدول 2-3: برخی از ویژگی های سازمان ها با اعتماد بالا …………………………………………………………………………64

جدول 3-1: جامعه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت……………………………………………………72

جدول 3-2: توزیع حجم جامعه آماری بر اساس تحصیلات ……………………………………………………………………….73

جدول 3-3: توزیع حجم جامعه آماری بر حسب حوزه کاری …………………………………………………………………….73

جدول 3-4: مقایسه آلفای به دست آمده درتحقیق مارتین وآستین………………………………………………………….75

جدول 3-5: ضریب آلفا کرونباخ بدست آمده در پژوهش…………………………………………………………………………..76

جدول 3-6: ابعاد و گویه های پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر ………………………………………………………….77

جدول 3-7: ضرایب آلفا کرونباخ بر ابعاد سه گانه تعهد سازمانی …………………………………………………………….78

جدول 3-8: پرسشنامه اعتماد سازمانی بیه ……………………………………………………………………………………………..79

جدول 4-1: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر هوش اخلاقی و مولفه های آن………………….82

جدول 4-2: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر تعهد سازمانی و مولفه های آن…………………83

جدول 4-3: مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر اعتماد سازمانی و مولفه های آن………………83

جدول 4-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

جدول  4-5: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخلاقی با ابعاد تعهد سازمانی……….85

جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی پیرسون در رابطه ابعاد هوش اخلاقی با ابعاد اعتماد سازمانی………87

جدول 4-7: خلاصه الگوی رگرسیون متغیرهای پیش­بینی­کننده تعهد سازمانی بر اساس ابعاد هوش اخلاقی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول 4-8: خلاصه الگوی رگرسیون متغیرهای پیش­بینی­کننده اعتماد سازمانی بر اساس ابعاد هوش اخلاقی کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

    چکیده :

این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به تعداد170 نفر که 115 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌ گیری      طبقه ای تصادفی بوده است. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه‌های هوش اخلاقی لینک و کیل (2005)، تعهد سازمانی آلن و میر (1991) و پرسشنامه اعتماد سازمانی بیه (2002) بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. اما درخصوص رابطه هوش اخلاقی با اعتماد سازمانی نتایج بیانگر آن بود که رابطه مستقیم و معنا داری بین این دو متغیر وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش اخلاقی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی،کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش