پایان نامه بررسی و شناخت عوامل مؤثر در جایگاه رقابتی کارخانجات سیمان ...

نتیجه اینکه برای توسعه صادرات سیمان کشور لازم است دولت با همیاری بخش خصوصی سرمایه گذاریهایی را جهت بهبود وضعیت بنادر صادراتی سیمان کشور انجام دهند. همچنین اجرای استراتژی حضور مستقیم در بازارهای هدف و استراتژی تداوم عرضه محصولات در بازارهای بین المللی سبب افزایش اعتبار برای صادرکنندگان این صنعت خواهد شد که این خود سبب رشد صادرات خواهد گردید.

ایجاد بستر ومقرراتی که صادر کننده را زیر پوشش خود قرار دهد و در مواقع نیاز حمایت مالی نماید یکی ازاستراتژی‌هایی است که اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه استفاده بهینه مینمایند.  

 

فصل اول

کلیات