دانلود پایان نامه ارشد : بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط ...

انسان در همه سازمانها چه صنعتی چه بازرگانی یکی از عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمان تلقی می شود .در جهت نیل به افزایش کارایی و بهره وری هر چه بیشتر این عامل باید عوامل انگیزاننده را در او شناخت و سپس برای ارضای این نیازها در جهت افزایش کارائی همت گماشت ضمن اینکه کلیه صاحبنظران مدیریت انگیزش رافرایندی پیچیده و بنابراین دارای ماهیت چند بعدی دانسته اند از این رو فهم و کاربرد آن نیازمند وقوف بر دانش مربوط و هنر بکارگیری آن می باشد .البته برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان ؛ که در واقع پی جویی علت وسبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است . ضرورت تام دارد. کنکاش در مسئله انگیزش ؛ پاسخ چراهای رفتار آدمی است ؛ چرا انسان در سازمان کار میکند ؟ چرا بعضی افراد فعال و برخی کم کارند ؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه ها ی کارکنان خلاصه می شود . از اینرو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند. از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد. به منظور بهبود وارتقاء شرایط کار ونیز جلب رضایت بیشترآنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت. چرا که وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را بادقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد. در این تحقیق ما به دنبال این هستیم تا بدانیم چه عواملی بر انگیزش کارکنان تاثیر دارند.

واژه­های کلیدی: انگیزش، رضایت شغلی تبعیض ها در محیط کار حقوق ودستمزد امنیت شغلی شناخت و قدردانی

 

فهرست مطالب

فصل اول

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2

1-4-  اهداف تحقیق.. 2

1-5-  فرضیه های تحقیق.. 2

1-6-  قلمرو تحقیق.. 2

1-7- تعریف واژهها و اصطلاحات.. 2

2-1- مقدمه. 2

2-2-  مفهوم انگیزش… 2

3-2-  بررسی نظریه های انگیزش… 2

2-4- نظریه های انگیزش… 2

2-5-  نخستین نظرات انگیزش… 2

2-6-  مدل سنتی.. 2

2-7- مدل روابط انسانی.. 2

2-8-  مدل منابع انسانی.. 2

2-9-     نظریه های معاصر انگیزش… 2

2-10-  نظریه‌های محتوایی.. 2

2-11- نظریه های فرایندی.. 2

2-12-  نظریه انتظار: 2

2-13-   نظریه برابری: 2

2-14-  نظریه اسناد. 2

2-15-  نظریه هدفگذاری: 2

2-16-  نظریه های تقویت یا شرطی کردن عامل. 2

2-17- نظریه های رضایت شغلی.. 2

2-18- نظریة انتظار. 2

2-19- الگوی پورتر- لاور. 2

2-20-  نظریة اختلاف.. 2

2-21-  تئوری ارزشی ادوین لاک.. 2

2-22- نظریة سلسله مراتب نیازهای مازلو. 2

2-23- نظریة  Xو Y. 2

2-24-  تئوری انگیزش- بهداشت.. 2

2-25-  فنون انگیزش و کاربرد آنها در سازمان.. 2

2-26-  جمع بندی.. 2

2-27- تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق.. 2

3-1-  مقدمه. 2

3-2- فرایند تحقیق.. 2

3-3- فرضیه های تحقیق.. 2

3-4- روش تحقیق.. 2

3-5- جامعۀ آماری.. 2

3-6- ابزار جمع آوری دادهها 2

3-7- آزمون های مورد استفاده. 2

4-1- مقدمه. 2

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان.. 2

4-3- آماره های استنباطی: 2

4-4- آزمون فرضیات: 2

5-1- مقدمه. 2

5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار. 2

5-3- نتایج آزمونها 2

5-4- بحث.. 2

5-5- نتیجه گیری.. 2

5-6- پیشنهادات.. 2

فهرست منابع و مآخذ. 2

پرسشنامه. 2