دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های ...

1-2) بیانمساله. 9

1-4) اهدافانجامتحقیق.. 11

1-5) تعریفواژههاواصطلاحاتتحقیق.. 12

فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- سرمایه. 16

2-3- انواعسرمایه. 17

2-4- سرمایهاجتماعی.. 18

2-5- تعریفسرمایهاجتماعی.. 21

2-7-  انواعسرمایهاجتماعی.. 26

2-8-  سرمایهاجتماعیبهمثابهیکیازمشخصههایجوامعوملتها 26

2-9- منشأهایسرمایهاجتماعی.. 28

2-10- الگوهایاندازهگیریسرمایهاجتماعی.. 29

2-11- عواملتعیینکنندهپیدایشسرمایهاجتماعیدراینحیطه(سازمان) 31

2-12- رویکردهایمفهومیاصلیبهسرمایهاجتماعی.. 31

2-13-  سنجشسرمایهاجتماعی.. 32

2-14- کارآفرینی.. 34

2-15- تاریخچهکارآفرینی.. 35

2-16- تعاریفکارآفرینی.. 37

2-17- انواعکارآفرینی.. 40

– کارآفرینیمستقل.. 41

– کارآفرینیدرونسازمانی.. 41

– کارآفرینیسازمانی.. 42

2-18-کارآفرینیدرون‍سازمانی.. 43

2-19- مدلهایفرآیندکارآفرینیسازمانی.. 44

2-20-  مدلکارآفرینیسازمانیکورنوالوپرمن.. 45

2-21-  مدلکارآفرینیسازمانیکوراتکوونافزیگر. 46

2-22- فرآیندکارآفرینیاحمدپورومقیمی.. 47

2-24- مدلکارآفرینیبارینگروایرلند. 48

2-25- مدلپیترزوپتلزبرگوعواملموثربرآن. 50

2-25-2- تکنیکهایایدهپردازی: 53

2-25-3- بکارگیری(امکانسنجی) ایدهدرسازمان. 54

2-25-4- نتایجایده 55

2-26- سرمایهاجتماعیوکارآفرینیسازمانی.. 55

2-27- تحقیقاتانجامگرفته : 59

2-27-1- داخلی: 59

2-27-2- خارجی:. 60

فصل سوم:

3-1) مقدمه. 64

3-2) روشتحقیق.. 64

3-2-1)تحقیقکاربردی.. 65

3-2-2) تحقیقتوصیفی.. 65

فرایند پژوهش: 68

3-3) متغیرهای تحقیق.. 68

3-4) روشهای جمع‌آوری اطلاعات.. 69

3-5) رواییوپایاییپرسشنامه. 70

3-5-1) تعیین پایایی (قابلیتاعتماد) پرسشنامه. 70

3-5-2) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 71

3-6) جامعهونمونهآماری.. 72

3-6-1) جامعةآماری.. 72

3-6-2) قلمرومکانیتحقیق.. 73

3-6-3) قلمروزمانیتحقیق.. 73

3-6-4) نمونهآماریوروشمحاسبهحجمنمونه. 73

3-8) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 75

فصل چهارم:

4-1- مقدمه. 77

4-2- ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان. 77

4-3- تحلیلاستنباطیدادهها 79

4-3-1-بررسینرمالبودنمتغیرها 80

4-3-1-1- بررسینرمالبودنمتغیرهایگرایشکارافرینانه. 80

4-3-1-2- بررسینرمالبودنمتغیرسرمایهاجتماعی.. 81

4-3-3- بررسیهمبستگیبینمتغیرهایمستقلووابسته. 81

4-3-3-1- همبستگیبینبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانی.. 81

4-3-3-2- همبستگیبینبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 82

4-3-3-3- همبستگیبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 83

4-3-3-6- همبستگیبینگرایشکارآفرینانهوسرمایهاجتماعی.. 83

فصل پنجم:

5-1- مقدمه. 86

5-2- مروریمختصربرهدف،مسئلهوچگونگیکار. 86

5-3- نتایجآزمونها 87

5-3-1- تائیدیاعدمتائیدفرضیاتبااستفادهازمدلمعادلاتساختاریافتهخطی.. 87

5-3-1 -1  آزمونفرضیهفرعی1:  همبستگیمعنیداریمیانبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد.. 87

5-3-1 -2  آزمون فرضیهفرعی2:  همبستگیمعنیداریمیانبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-1 -3  آزمونفرضیهفرعی3: همبستگیمعنیداریبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-2- آزمون فرضیه اصلی: گرایشکارآفرینانهبرسرمایهاجتماعیسازمانیتأثیردارد. 89

5-4- نتیجهگیریوپیشنهاداتکاربردی.. 90

منابعوماخذ. 97

مقدمه

تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، 1382) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یکیازاندیشمندانمدیریتبهناملینداگراتون(2003)برایترسیماینوضعیتجدیدازاستعارهانقلابدموکراتیکدرمحیطهایکاریاستفادهمیکند .بهعقیدهوی،مفهومدموکراسیسازمانیحولچنداصلاساسیبوجودمیآید :ایجادشرایطیکهدرآنافرادبتوانندتواناییبالقوهوکیفیتهایمتمایزخودرابیانکنند، حمایتازاستفادهاختیاریازقدرت،مداخلهافراددرتعیینشرایطارتباطشانباسازمانونهایتاتوسعهفرصتبرایدسترسیبهمنابعارزشمند.

در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .

برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای 1999 تا 2000 در کشور آمریکا قریب به 8/10 میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف 3/8 میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و  مرتضوی ، 1384 )