دانلود پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق جزا عمومی فقه و الهیات و...

پایان نامه آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق “M.A”

گرایش: عمومی

موضوع:

آثارحقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر روح الله رحیمی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اوّل: کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………… 4

سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………… 5

اهداف…………………………………………………………………………………………………………………… 5

سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 5

سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….. 5

سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………. 5

فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………… 6

فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… 6

مراحل و روش‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی………………………………………………. 7

گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت…………………………………………………………………………………….. 7

گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت…………………………………………………………………………………… 8

گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت………………………………………………………………………… 8

گفتارچهارم: انواع نظارت ………………………………………………………………………………………….. 10

گفتار پنجم: ارکان نظارت…………………………………………………………………………………………… 13

بند اول: ناظر…………………………………………………………………………………………………………… 13

بند دوم: نظارت شونده………………………………………………………………………………………………. 14

بند سوم: عملکرد شخص یا اشخاص مورد نظر……………………………………………………………….. 14

گفتار ششم :نظارت بر انتخابات مجلس…………………………………………………………………………. 15

گفتار هفتم: ماهیت نظارت، حق یا تکلیف؟…………………………………………………………………….. 16

بنداول: مراحل حق…………………………………………………………………………………………………… 16

بند دوم: ارکان حق…………………………………………………………………………………………………… 16

گفتارهشتم :مصونیت ………………………………………………………………………………………………… 19

مبحث دوم : مفهوم حق و آزادی ………………………………………………………………………………… 25

گفتار اول: مفهوم حق ……………………………………………………………………………………………….. 26

گفتار دوم: مفهوم آزادی ……………………………………………………………………………………………. 27

گفتارسوم:نظارت بر مجلس شورای اسلامی…………………………………………………………………….. 31

گفتارچهارم: قلمرو نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی……………………………………………. 34

گفتار پنجم:رسیدگی براعتبارنامه نمایندگان………………………………………………………………………. 35

گفتار ششم :نظارت بر اعمال و رفتار نمایندگان……………………………………………………………….. 36

بند اول: نظارت اخلاقی…………………………………………………………………………………………….. 38

بند دوم: نظارت اداری………………………………………………………………………………………………. 38

بند سوم: نظارت قضایی ……………………………………………………………………………………………. 39

 

فصل دوم: ماهیت نمایندگی مجلس

مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی……………………………………………………………………………. 42

گفتار اول : صلاحیت نمایندگان مجلس…………………………………………………………………………. 44

گفتار دوم: پیشینه مجلس در ایران………………………………………………………………………………… 46

گفتار سوم: جایگاه و وظیفه مجلس در نظام اسلامی………………………………………………………….. 46

گفتار چهارم: نمایندگان درسایر کشورها……………………………………………………………………….. 51

بند اول: استرالیا-مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………… 52

بند دوم: کره جنوبی –مجمع ملی…………………………………………………………………………………. 52

بند سوم: فرانسه- مجمع ملی………………………………………………………………………………………. 53

بند چهارم: مکزیک –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 54

بند پنجم: جمهوری چک-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 55

بند ششم: آفریقای جنوبی-مجمع ملی……………………………………………………………………………. 56

بند هفتم: جمهوری ایرلند-مجلس نمایندگان……………………………………………………………………. 57

بند هشتم: ایتالیا –مجلس نمایندگان………………………………………………………………………………. 58

بند نهم: اوگاندا………………………………………………………………………………………………………… 58

بند دهم: بریتانیا – مجلس عوام……………………………………………………………………………………. 59

بند یازدهم: اسپانیا – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

بند دوازدهم: ژاپن – مجلس نمایندگان………………………………………………………………………….. 61

گفتار پنجم: تعریف فساد واشکال آن…………………………………………………………………………….. 62

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)………………………………………………………………………………. 62

بند دوم: رشوه ………………………………………………………………………………………………………… 62

بند سوم: اختلاس ……………………………………………………………………………………………………. 62

بند چهارم: رانت جویی……………………………………………………………………………………………… 63

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها………………………………………………………………………… 63

بند ششم: تقلب……………………………………………………………………………………………………….. 63

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) ………………………………………………………………………. 64

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها…………………………………………………… 65

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت…………………………………………………………………………………… 65

بند دهم: تبعیض­گری………………………………………………………………………………………………… 65

بند یازدهم: تبارگماری……………………………………………………………………………………………… 66

بند دوازدهم: قوم­گرایی……………………………………………………………………………………………… 66

بند سیزدهم: پارتی­بازی …………………………………………………………………………………………….. 66

بند چهاردهم: اخاذی…………………………………………………………………………………………………. 67

گفتار ششم: رابطه حق رأی و مردم سالاری…………………………………………………………………….. 67

 

فصل سوم: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس

مبحث اول: قانون نظارت بر نمایندگان مجلس……………………………………………………………….. 74

گفتاراول: کلیات طرح……………………………………………………………………………………………….. 78

گفتار دوم:موافقان طرح……………………………………………………………………………………………… 80

گفتار سوم:مخالفان طرح ……………………………………………………………………………………………. 82

مبحث دوم: پیگیری مطالبات نمایندگان و احقاق حق مردم…………………………………………………. 92

گفتاراول: دلایل رد طرح توسط شورای نگهبان………………………………………………………………… 93

گفتاردوم : بررسی قانون نظارت بر نمایندگان مجلس در برابر قانون اساسی……………………………. 95

گفتار سوم:راهکارهای بهبود طرح نظارت در ایران……………………………………………………………. 100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 102

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………….. 104

ضمائــم………………………………………………………………………………………………………………… 113

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده

اصلی ترین هدف این تحقیق،توضیح ساز وکارهای حقوقی قانون نظارت برنمایندگان مجلس شورای اسلامی است،موضوع اصول 85،86،84،56،71قانون اساسی جمهوری اسلامی،ایران است. این پدیده حقوقی از خردادسال89 13به جامعه حقوقی ایران معرفی شد.که ضرورت توجه حقوقدانان وپزوهشگران رابه خود جلب می‌نماید. پس از اثبات ضرورت نظارت بر نمایندگان مجلس، آنچه مورد بحث و گفتگوی بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته، اینکه آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت پذیر می‌باشند، قلمرو این نظارت چیست و معیارهای ارزیابی نمایندگان کدام است. مردم پس از انتخاب نمایندگان توان نظارت را دارا هستند یا خیر، وظایف نمایندگی چیست، در صورت از دست دادن شرایط نمایندگی چه کسانی یا چه نهادی می‌تواند انعزال نماینده را اعمال نمایند. نمایندگان مجلس موظفند براساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی‌به اعمال این وظیفه بپردازند. تحقیق حاضر شامل سه فصل است که در آن به مفهوم و مبانی نظارت، صلاحیت‌های ذاتی نمایندگان و نظارت بر قدرت و معیارهای ارزیابی نمایندگان، سوابق نظارت بر قدرت نمایندگان درچند نمونه از نظام‌های سیاسی و ساز و کارهای این نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 23:52 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست

پایان نامه ارشد حقوق

گرایش: عمومی

موضوع:

ماهیت و مبانی «اصل تکلیف به ارائه دلایل» چیست و شرایط و گستره اِعمال آن در حقوق عمومی تا کجاست

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنیا

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………….. 1

1.   موضوع…………………………………………………………………….. 3

2.اهداف……………………………………………………………………… 5

3.  سؤال ها……………………………………………………………………. 5

4. فرضیه‏ ها …………………………………………………………………….6

5.سوابق و پیشینه مطالعات انجام شده……………………………………………………………………. 6

6. شیوه انجام تحقیق……………………………………………………………………… 8

7. روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………… 8

8. شرح کلی ساختار تحقیق……………………………………………………………………… 8

9. واژه شناسی……………………………………………………………………… 9

9-1..صلاحیت اختیاری……………………………………………………………………… 9

9-2.تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 9

9-3.کارگزاران عمومی……………………………………………………………………… 10

9-4.تصمیم های اداری……………………………………………………………………… 10

9-5.نظارت قضایی……………………………………………………………………… 10

بخش اول: مفهوم، گستره و مبانی تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 11

فصل اول: چارچوب مفهومی  تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار اول .تاریخچه، تعریف و مفهوم تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم . شرایط تحقق تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………… 17

1-استثنائات تکلیف ارایه دلیل …………………………………………………………………………………….21

 

گفتار سوم: ماهیت و چیستی : تحقق تکلیف به ارائه دلائل حق ، منفعت یا اصل کلی …………………….22

گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………… 24

فصل دوم. گستره تکلیف به ارائه دلایل ،بررسی ارتباط آن با برخی از اصول حقوق اداری و دیدگاهای منتقدین…………   29

گفتار اول. قلمرو اعمال تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 30

1-مقام های عمومی مشموال ارائه تکلیف به ارائه دلائل ……………………………………………31

1-2-وظیفه قضات در رابطه با اعزام دلائل…………………………………………………………………32

2-موضوعات مشمول به ارائه تکلیف دلائل …………………………………………………………………30

گفتار دوم .ارتباط تکلیف به ارائه دلایل با سایر اصول حقوق اداری……………………………………………………. 33

1- تبیین مفهوم انتظار مشروح……………………………………………………………………………………33

1-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با انتظار مشروح…………………………………………………………………….34

2-تبیین مفهوم اصل پاسخ گویی …………………………………………………………………………………………..36

2-1-ارتباط اصل تکلیف به ارائه دلائل با اصل پاسخ گویی ………………………………………………………….39

3-تبیین مفهوم اصل تناسب ……………………………………………………………………………………………40

3-1-ارتباط اصل اعزام به بیان دلایل با اصل تناسب………………………………………………………….42

گفتار سوم .دلایل مقامات اجرایی مخالف با اعمال اصل الزام به دلایل…………………………………… 44

1-افزایش هزینه و تاخیر ……………………………………………………………………………………45

2-کاهش قطعیت تصمیمات اجرایی………………………………………………………………………………………46

3-وجود ترس در تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………47

4-قانون سازی  و دلایل ظاهری……………………………………………………………………………………………47

5-قیاس نا مناسب ……………………………………………………………………………………………………….48

فصل سوم .مبانی اصل تکلیف به ارائه دلایل…………………………………………………………………….. 49

1.نظریه حاکمیت قانون…………………………………………………………………….. 49

2.نظریه اداره ی شایسته…………………………………………………………………….. 52

3. نظریه کارآمدی اقتصادی……………………………………………………………………… 54

بخش دوم:……………………………………………………………………. 54

نحوه اعمال تکلیف به ارائه دلیل در پرتو مطالعه تطبیقی آرائ قضایی……………………………………………………. 54

فصل اول :شرایط و ویژگی های دلیل تصمیم  و زمان ارائه آن……………………………………………………………. 55

گفتار اول : شرایط بیان دلیل یک تصمیم…………………………………………………………………….. 56

1-معیار دلیل کافی …………………………………………………………………………………………..56

2-معیار خودسرانه یا دلیل معتبر…………………………………………………………………………………58

3-شرایط پذیرش دلایل ارایه شده توسط مقام تصمصم گیرنده ……………………………………………………..60

گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی……………………………………………………………………… 60

1-شکل و زمان دلایل …………………………………………………………………………………………………….60

2- چه موقعه باید دلایل ارائه شود……………………………………………………………………………………61

فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل………………………………………………………………. 61

گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی……………………………………………………………………… 61

1-آیا عدم انجام وظیفه برای ارایه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر مرتبط اعلام شود؟………….63

2-چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟……………………………………………………64

3-معافیت تصمیم گیرنده برای ارایه دلیل ……………………………………………………………………65

4-بی معنا بودن لغو تصمصمیمات  بر اساس عدم وظیفه به بیان دلایل…………………………………………………66

5-منشاء عدم وجود تکلیف بیان دلایل………………………………………………………………69

6-دکترین گسترش یافته ………………………………………………………………………………………………70

7-عدم وجود یک وظیفه کلی  به ارائه دلایل ………………………………………………………..71

فصل سوم :دامنه و محتوای تکلیف به بیان دلایل…………………………………………………………………….. 74

گفتار اول :دامنه ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………… 74

1-محدودیت های تکلیف بیان دلایل…………………………………………………………………………………..75

2-شرایط اص برای اعمال دلایل ………………………………………………………………………………………….75

3-محدود سازی اصول یک اداره خوب : دامنه و محتوا……………………………………………………………….78

4-وظیفه حساس نسبت به شرایط در ارائه دلیل ……………………………………………………………………79

گفتار دوم :محتوای ارائه دلیل…………………………………………………………………………………………. 81

1-محتوای تصمیمات………………………………………………………………………………………………..81

2-روش های تهیه پیش نویس ………………………………………………………………………………………….83

3-روش اعمال تکلیف به بیان دلایل ……………………………………………………………………………………….84

4-ملاحظات تکلیف به بیان دلایل……………………………………………………………………………………….84

فصل چهارم:اعمال تکلیف به بیان دلایل در رویه قضایی ایران و انگلیس…………………………………………… 85

گفتار اول: حمایت از الزام به ارائه دلایل بر مبنای انصاف رویه ای ……………………………………………………….85

1-رسیدن تکلیف به ارایه دلایل به فعل منصفانه ……………………………………………………………86

2-منابع انصاف رویه ای …………………………………………………………………………………………………..91

3- رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری…………………………………………………93

گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلیس………………………………………………..100

1-انگلستان …………………………………………………………………………………………………………..100

1-1- فاکتورهای مقدماتی برای ارائه دلائل موضوعه ………………………………………………..100

2-1-قانون وعرف برای ارائه دلیل……………………………………………………………………………………103

3 -1-محتوای وظایف بر طبق قانون موضوعه ……………………………………………………………105

2- ایران………………………………………………………………………………………………………………107

1-2- جایگاه اصل در رویه دیوان عدالت ادرای ………………………………………………………………..109

2-2.رأی در مورد مستدل و مستند بودن آراء هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………113    ‌

جمع بندی ، نتیجه گیری  و ارائه پیشنهادات …………………………………………………………….118

چکیده

واگذاری برخی اختیارات به مقام اداری برای انجام هرچه بهتر امور و خدمات عمومی، امری اجتناب ناپذیر است. درعین حال، از آنجاکه در پاره ای موارد، دامنه این قبیل اختیارات مشخص نیست، چه بسا مقام اداری در اعمال آنها، تصمیم ها یی را اتخاذ و به موقع اجرا بگذارد که کاملا خودسرانه .،خودخواهانه و بدون توجیح و خارج از علتهای معقول برای یک تصمیم است.که نه تنها اصل انصاف نادیده گرفته شده بکه خارج از چارچوب تعیین شده توسط قانون است.

ارائه دلیل   یکی از اصول فعالیتهای قضایی و اصلی ترین جنبه حاکمیت قانون  از شهروندان محسوب میشود .که در صورت عدم رعایت این اصل در تصمیمات مقامات اداری در صورتی که تصمیم متاخذه خودخواهانه و با حب و بغض و بدون هر گونه استدلا ل و منطقی باشد قابل لغو می باشد.اما باید دانست که  بیان دلیل ،  هر تصمیمی با هر موضوعی و در هر شرایط را در بر نمی گیرد . تکلیف به ارائه دلایل یکی از اصول کنترل قضایی اعمال دولت است ،اصولی که خلق شده اند که خلع های قانونی را پر کنند و به زعم نوشته نشدند مورد رعایت اکثر کشورها و سیستم های اداری دنیا قرار گرفته اند و ارزشی برابر قانون و نه کمتر از آن پیدا کرده اند.در این پژوهش سعی بر آن شده که ضمن معرفی چارچوب مفهومی این اصل به بررسی  نحوه اجرای آن در رویه های قضایی در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته شود .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 22:36 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدگرمی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا فانی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………. 2

بیان مسأله …………………………………………………3

–  سؤالات تحقیق.. …………………………………………………4

–  فرضیه‏های تحقیق.. …………………………………………………4

فصل اول: کلیات

1-1- تعاریف: …………………………………………………7

1-1-1-  تعریف اجبار و تحمیل.. …………………………………………………7

1-1-2- تعریف ازدواج.. …………………………………………………7

1-1- 3- اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌… …………………………………………………8

1-1- 4- اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌.. …………………………………………………9

1-1-5- اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌. …………………………………………………12

1-2- دلایل ازدواج در اسلام. …………………………………………………14

1-3- قربانیان ازدواج اجباری.. …………………………………………………15

1-4- شرایط اساسی عقد نکاح : …………………………………………………16

1-4-1- قصد. …………………………………………………16

1-4-2-  رضایت باطنی.. …………………………………………………18

1-4-3-  اعلام اراده …………………………………………………19

1-4-4-  مشروع بودن جهت عقد. …………………………………………………20

1-4-5- تعیین زن و شوهر در عقد ازدواج.. …………………………………………………22

1-4-6- منجز بودن عقد ازدواج.. …………………………………………………23

1-5- انواع ازدواج های اجباری.. …………………………………………………23

1-5-1- ازدواج رُبایشی.. …………………………………………………24

1-5-2- ازدواج یغمائی.. …………………………………………………25

1-5-3- ازدواج ورّاثی.. …………………………………………………25

1-5-4- ازدواج از طریق خرید همسر…………………………………………………. 25

1-5-5- ازدواج سیاسی.. …………………………………………………26

1-5-6- ازدواج مبادله ای.. …………………………………………………27

1-6- شیوه های ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………29

1-6-1- افغانستان. …………………………………………………29

1-6-2- مغرب… …………………………………………………30

1-6-3- مصر. …………………………………………………31

1-7- اعلامیه ها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر…………………………………………………. 31

1-7-1- اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ماده 16. …………………………………………………32

1-7-2- کنوانسیون حقوق طفل، ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی) …………………………….32

1-7-3- کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان. …………………………………………………32

1-8-  علل و عوامل ازدواج های ناخواسته. …………………………………………………33

1-8-1- علل فردی.. …………………………………………………34

1-8-1-1- ترس از فقدان خواستگار در آینده …………………………………………………34

1-8-1-2- ترس از عملکرد نادرست خواستگار. …………………………………………………34

1-8-1-3- ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج.. …………………………………………………34

1-8-1-4- رهایی از تنهایی و اضطراب… …………………………………………………35

1-8-1-5- لجبازی با خواستگاران قبلی.. …………………………………………………35

1-8-1-6- اصرار خواستگار. …………………………………………………35

1-8-1-7- رهایی از سوالات اطرافیان. …………………………………………………36

1-8-1-8- فقدان خواستگاران متعدد. …………………………………………………36

1-8-1-9- فرار از تحصیل.. …………………………………………………36

1-8-1-10- ترحم و دستگیری از خواستگار. …………………………………………………37

1-8-2- علل خانوادگی.. …………………………………………………37

1-8-2-1- رهایی از شرایط نامناسب خانه پدری.. …………………………………………………37

1-8-2-2- رهایی از امر و نهی های خانواده و کسب استقلال. …………………………………………………37

1-8-2-3- رها ساختن والدین از اضطراب… …………………………………………………38

1-8-2-4- مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده …………………………………………………38

1-8-2-5- نفوذ و فشارهای والدین.. …………………………………………………38

1-8-2-6- رفع کدورت فامیلی.. …………………………………………………39

1-8-3- علل اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-1- رهایی از تحقیرهای اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-2- ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام. …………………………………………………39

1-8-3-3- رهایی از قضاوت های نادرست اجتماعی.. …………………………………………………39

1-8-3-4- رهایی از برچسب های اطرافیان. …………………………………………………40

1-8-3-5- کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی.. …………………………………………………40

فصل دوم: ازدواج اجباری در فقه و حقوق ایران…………………………………………………

2-1- معنی و مفهوم رضایت… …………………………………………………42

2-2- اهمیت رضایت در عقود. …………………………………………………42

2-3- رضایت و تشکیل ایده‌آل خانواده …………………………………………………43

2-4- نقش زن در عقد ازدواج.. …………………………………………………43

2-5- دیدگاههای علما در مورد رضایت زن در عقد نکاح و رأی و نظر راجح.. ………………………..45

2-6- رضایت زن در نکاح در تورات… …………………………………………………49

2-7- رضایت زن در نکاح در قرآن کریم. …………………………………………………50

2-8- سکوت… …………………………………………………53

2-9-سکوت در نکاح: …………………………………………………54

2-10- اجبار در ازدواج‌ موقت‌: …………………………………………………55

2-11-آثار حقوقی ازدواج اکراهی.. …………………………………………………55

2-12-اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح.. …………………………………………………56

فصل سوم: آسیب شناسی ازدواج اجباری و مسئولیت والدین

3-1-عوامل ازدواج اجباری.. …………………………………………………63

3-1-1- آداب و رسوم. …………………………………………………64

3-1-2- عوامل اقتصادی.. …………………………………………………65

3-1-3- عوامل روانشناختی.. …………………………………………………65

3-1-4- عوامل اجتماعی.. …………………………………………………66

3-1-4-1- ساخت های پدرسالارانه. …………………………………………………66

3-1-4-2- منزلت اجتماعی.. …………………………………………………67

3-2- پیامدهای ازدواج های تحمیلی.. …………………………………………………67

3-2-1- آسیب های فردی.. …………………………………………………68

3-2-1-1- آسیب های جسمی.. …………………………………………………68

3-2-1-2- آسیب های روحی و روانی.. …………………………………………………68

3-2-1-3- آسیب های خانوادگی.. …………………………………………………70

3-2-1-4- فرار از خانه. …………………………………………………71

3-2-1-5- همسرکشی…………………………………………………71

3-2-1-6- انحطاط اخلاقی………………………………………………….. 72

3-2-1-7- کجرو شدن فرزندان. …………………………………………………72

3-2-1-8- طلاق.. …………………………………………………73

3-2-2-آسیب های اجتماعی.. …………………………………………………73

3-2-2-1- عدم ثبت نکاحی.. …………………………………………………73

3-2-2-2- افزایش جرائم و شبه جرائم. …………………………………………………74

3-3- مسئولیت والدین در ازدواجهای تحمیلی.. …………………………………………………74

3-3-1- قرآن و روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-1-1- در قرآن. …………………………………………………75

3-3-1-2- در روایات اسلام. …………………………………………………75

3-3-2- قانون اساسی.. …………………………………………………78

3-3-3- قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی.. ………………………………80

3-4- قوانین عادی.. …………………………………………………81

3-4-1- قانون مدنی.. …………………………………………………81

3-4-2- قانون مسئولیت مدنی.. …………………………………………………84

3-5-پیشنهادات… …………………………………………………86

3-6-نتیجه گیری.. …………………………………………………89

منابع  …………………………………………………92

چکیده
مقصود از ازدواج تحمیلی پیوند زناشویی رسمی است که در آن رضایت و اراده زوجین با یکی از آن ها نادیده انگاشته می شود بی تردید علل گوناگونی در بروز این هنجارها تاثیر دارد. اما به هر حال باید آثار منفی آن رابر روابط خانوادگی مورد مطالعه قرار داد و آن را به عنوان آسیب جدی در نظر گرفت. زیرا والدین با تحمیل ازواج بر فرزندانشان علاوه بر ورود خسارت مادی،خسارت های روحی و جسمی(معنوی) نیز به آنان وارد می آورند که بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند خداوند در قرآن کریم در آیه سوره رم فرموده است «یکی از نشانه ای لطف الهی آن است که  برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است»و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد و در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار نشود که یکی از این آداب و رسوم های غلط ازدواج تحمیلی است که باید در امنیت حقوقی خانواده مورد بررسی قرار بگیرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 22:34 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش خصوصی

عنوان:

احترام به حق مکتسب و بررسی مصادیق عمده آن در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه

استاد راهنما

دکتر خدیجه مرادی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

طرح موضوع

انگیزه‌ی انتخاب موضوع

ضرورت انجام تحقیق و محدودیت‌های آن

پیشینه‌ی تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

روش انجام تحقیق

ساختار تحقیق

1

2

2

3

4

4

4

4

5

6

6

فصل اول: احترام به حق مکتسب7
مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌ی حق مکتسب8
گفتار اول: مفهوم حق مکتسب8
گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب

بند اول: نظریه ی کلاسیک

11

11

الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته12
ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته12
بند دوم: نظریه‌های اصلاحی

بند سوم:نقد نظریه‌ها

13

15

مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق17
گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه17
بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب17
بند دوم: استناد به قواعد فقهی18
الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت18
ب:المشقت تجلب التیسر19
ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر19
د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک20
ه: الحق القدیم لا یبطله شیء20
و: الحق للمتقدم

ر:جب

20

20

بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب21
الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع)21
ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب21
گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق23
بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی24
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی24
مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب25
گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی25
بند اول :آثار و نتایج کلی25
بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه27
بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه29
گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی30
بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی30
بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی31
فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان33
مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان34
گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان34
گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق35
بند اول: مفهوم تعارض در فقه35
بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق37
گفتار سوم: حقوق انتقالی39
گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زمانی قوانین40
بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین40
الف– مفهوم قاعده40
ب– مبانی قاعده41
ج- قلمرو قاعده43
د-استثنائات قاعده44
1-قوانین تفسیری44
2-تغییررویه قضایی44
3-قوانین مربوط به صلاحیت و آئین دادرسی و اجرا45
4-قوانین مربوط به حذف یا تخفیفمجازات‌ها45
بنددوم: قاعده اثرفوری قانون یا حکومت قانون برآینده47
الف-مفهوم قاعده47
ب-مبانی قاعده47
ج-قلمرو قاعده50
د-استثنائات قاعده50
گفتار پنجم: شیوه‌های رفع تعارض قوانین در زمان51
بنداول: شیوه‌ی شخصی51
بنددوم: شیوه‌ی نوعی52
الف: موقعیت‌های حقوقی گذشته52
ب: موقعیت‌های درجریان تکوین53
بندسوم: انتخاب شیوه ی برتر54
مبحث دوم: قلمرو حکومت قانون درمکان54
گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مکان54
گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن55
بنداول: اصل سرزمینی بودن قوانین55
بنددوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین55
الف-قوانین مربوط به احوال شخصی55
ب-قوانین مربوط به اموال56
ج-قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد56
د-قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت56
گفتار سوم: تعارض قوانین درمکان57
گفتار چهارم: تعارض متحرک قوانین58
بند اول: تعریف و مفهوم58
بنددوم: حالتهای تعارض متحرک59
بندسوم: فایده‌ی تفکیک بین مرحله‌ی تشکیل حق و تاثیر بین‌المللی حق60
بندچهارم: شرایط تاثیر بین‌المللی حق61
بندپنجم: راه حل تعارض متحرک قوانین62
فصل سوم: مصادیق عمده‌ی حق مکتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه64
مبحث اول: مصادیق عمده‌ی حق مکتسب درحقوق داخلی65
گفتاراول: حقوق عینی65
بند اول: حقوق عینی اصلی65
الف: حق مالکیت65
ب: حق انتفاع66
ج: حق ارتفاق67
د: حق تحجیر68
ه: حق شفعه69
بند دوم: حقوق عینی تبعی71
گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی)72
بنداول: مالکیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند)73
بنددوم: مالکیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی)74
الف-اسم تجارتی74
ب-علائم تجارتی و صنعتی75
بندسوم: حق اختراع76
بندچهارم: حق کسب و پیشه وتجارت77
بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه)79
گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات81
بند اول : حق مکتسب ناشی از عقد معلق81
بند دوم: حق مکتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع»83
بند سوم: حق مکتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث85
گفتارچهارم: نکاح و حق حبس زوجه87
گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له88
گفتارششم: ارث و حق وارثان89
گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی90
بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محکوم بها90
بند دوم: حق تجدیدنظرخواهی

مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی

91

92

گفتار اول: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در اموال92
بند اول: قاعده‌ی اجرای قانون محل وقوع مال92
بند دوم: استثنائات قاعده93
الف: وسایل نقلیه‌ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و کشتی‌ها93
ب: وسایل نقلیه‌ی زمینی، اتوبوس‌ها، کامیون‌هاو قطارهای راه آهن94
گفتار دوم : حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در احوال شخصیه94
بند اول: نکاح و طلاق94
الف: نکاح94
ب: طلاق95
بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان96
بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی‌علیه97
الف:روابط بین ولی و مولی‌علیه97
ب: روابط بین قیم و محجور97
بند چهارم: حقوق ارثیه‌ی اتباع خارجه98
گفتار سوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در اسناد و قراردادها98
بند اول: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی دراسناد98
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی در قراردادها100
گفتار چهارم: آثار بین‌المللی احکام قضایی102
گفتار پنجم: حق مکتسبه‌ی بین المللی در ملی‌سازی اموال103
فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات105
مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم106
گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول106
گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم115
گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم118
مبحث دوم:نتایج127
مبحث سوم:پیشنهادات133
منابع و ماخذ136

چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 22:31 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

دانشگاه آزاد اسلامی      

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

استاد راهنما

دکتر رحیم وکیل زاده

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص…………………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه………………………………………………………………………………………… 8

1-1-2-توکیل فضولی. …………………………………………………………………………………………9

1-1-3- تصادم………………………………………………………………………………………… 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی……………………………………………………… 10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر………………………………………………………. 11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 1339……………….. 16

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد……………………………………………………………. 17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت………………………………………………. 18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء…………………………………. 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری…………………………………………….. 20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی…………………………………. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها………………………… 22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده……………………………. 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله………………………………………………………………………… 23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت……………………………………………………………………….. 24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی…………………………………………………………. 25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء…………………………………….. 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر……………………………………………………… 26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء………………………………………………. 29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل…………………………………………………………………………. 33

2-1-1- مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………… 34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………… 35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………… 36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی………………………………………………………….. 37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی………………………………………………………….. 38

2-1-6- راه حل ارجح…………………………………………………………………………….. 38

2-2-مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………. 39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………….. 39

2-2-1-1- مفهوم تضامن…………………………………………………………………………. 39

2-2-1-2- ماهیت تضامن………………………………………………………………………… 40

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………. 41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی……………………………………………………. 41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………. 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………. 44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………… 44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت………………… 44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها……………      46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر……………. 49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر…………………………………………….. 51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………… 55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی………………………………………………………….. 56

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………….. 56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل………………………………………. 56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه……………………………………………………………….. 58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت………………………………………………………………… 59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………. 59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………….. 60

3-2-2-1- ذینفع بودن…………………………………………………………………………….. 60

3-2-2-2- ذی سمت بودن………………………………………………………………………… 62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………….. 62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی……………………………………. 62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف……………………………………………………… 63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب…………………………………………………….. 64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت……….. 65

3-6-نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 66

منابع…………………………………………………………………………………………….. 69

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………  71

چکیده
در حقوق ایران، بر مبنای قاعده لاضرر و با در نظر گرفتن مصلحت زیاندیده و نظم عمومی در جامعه، در رابطه بین زیان دیده و مسئولان متعدد،مسئولیت تضامنی حاکم بر مسئولیت مدنی مسئولان متعدد بوده که شامل موارد عدم تقسیم و توزیع مسئولیت جبران خسارت وارده، بین مسئولان متعدد می باشد. از مهمترین مسئولیت مذکور نیز می توان به ترتب ایادی غاصبانه، جمع مسئولیت نوعی دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی با مقصر حادثه و جمع مسئولیت تولید کننده با ضمان فروشنده خودروی معیوب، اشاره نمود.اما علاوه بر مسئولیت مذکور، انواع دیگری از مسئولیت وجود دارد که خصوصیت مشترک آنها، تقسیم مسئولیت جبران خسارت، بین مسئولان متعدد می باشد. از جمله در اتلاف همواره و در تسبیب، چنانچه نحوه مداخله در ایجاد خسارت و یا میزان تقصیر مسئولان قابل تعیین نباشد، مسئولیت به طور مساوی بین مسئولان متعدد تقسیم می شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 22:20 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب
0 نظر
( تعداد کل: 402 )
   1      2     3     4     5      ...      81   >>
صفحات